Lịch công tác Sở Nội vụ
   
Home
Thứ hai, ngày 29-11-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 11 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
5 0% (0/5) 40% (2/5) 60% (3/5)
Thanh tra Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Công chức, viên chức
1 100% (1/1) 0% (0/1) 0% (0/1)
Phòng Xây dựng chính quyền - TCBC
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
1 0% (0/1) 0% (0/1) 100% (1/1)
Phòng CCHC - Văn thư lưu trữ
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 62.5% (5/8) 37.5% (3/8) 0% (0/8)
Ban Tôn giáo
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Ban Thi đua - Khen thưởng
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
9 44.44% (4/9) 55.56% (5/9) 0% (0/9)