Lịch công tác Sở Nội vụ
   
Home
Thứ tư, ngày 28-09-2022
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30

Thanh tra công vụ

Đoàn Thanh tra theo QĐ số 144QĐ/SNV Trường THPT Kỳ Lâm
14:00

Thanh tra công vụ

Đoàn Thanh tra theo QĐ số 144QĐ/SNV Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Tháng 9 năm 2022
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
5 40% (2/5) 60% (3/5) 0% (0/5)
Thanh tra Sở
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
5 80% (4/5) 20% (1/5) 0% (0/5)
Phòng Công chức, viên chức
Có 21 nhiệm vụ sắp hết hạn
21 0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21)
Phòng Xây dựng chính quyền - TCBC
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
6 66.67% (4/6) 0% (0/6) 33.33% (2/6)
Phòng CCHC - Văn thư lưu trữ
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 83.33% (10/12) 16.67% (2/12) 0% (0/12)
Ban Tôn giáo
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
17 82.35% (14/17) 17.65% (3/17) 0% (0/17)
Ban Thi đua - Khen thưởng
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
7 14.29% (1/7) 71.43% (5/7) 14.29% (1/7)
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 100% (8/8) 0% (0/8)