Lịch công tác Sở Nội vụ
   
Home
Thứ ba, ngày 31-03-2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8:00

Làm việc với Bộ Nội vụ

Đ/c Trần Đình Trung, PGĐ Sở; Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng XCCQ&TCBC; Lái xe: Ngô Anh Tuấn Số 8, Tôn Thất Thuyết, TP Hà Nội
Tháng 3 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
22 100% (22/22) 0% (0/22) 0% (0/22)
Thanh tra Sở
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
3 100% (3/3) 0% (0/3) 0% (0/3)
Phòng Công chức, viên chức
3 100% (3/3) 0% (0/3) 0% (0/3)
Phòng Xây dựng chính quyền - TCBC
14 100% (14/14) 0% (0/14) 0% (0/14)
Phòng CCHC - Văn thư lưu trữ
8 100% (8/8) 0% (0/8) 0% (0/8)
Ban Tôn giáo
34 100% (34/34) 0% (0/34) 0% (0/34)
Ban Thi đua - Khen thưởng
9 100% (9/9) 0% (0/9) 0% (0/9)
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
14 100% (14/14) 0% (0/14) 0% (0/14)