SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Nội vụ Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 5
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
0%
(0/5)
60%
(3/5)
40%
(2/5)
Xem chi tiết
2 Thanh tra Sở 1
0%
(0/1)
100%
(1/1)
0%
(0/1)
Xem chi tiết
3 Phòng Công chức, viên chức 7
0%
(0/7)
0%
(0/7)
100%
(7/7)
Xem chi tiết
4 Phòng Xây dựng chính quyền - TCBC 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 Phòng CCHC - Văn thư lưu trữ 11
36.36%
(4/11)
63.64%
(7/11)
0%
(0/11)
Xem chi tiết
6 Ban Tôn giáo 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 Ban Thi đua - Khen thưởng 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 5
20%
(1/5)
80%
(4/5)
0%
(0/5)
Xem chi tiết
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 5 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn: 2 nhiệm vụ
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/5 )
 • - Đang xử lý: 60%    ( 3/5 )
 • - Chưa xử lý: 40%    ( 2/5 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 1 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/1 )
 • - Đang xử lý: 100%    ( 1/1 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/1 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Công chức, viên chức
 • - NV được giao: 7 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/7 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/7 )
 • - Chưa xử lý: 100%    ( 7/7 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Xây dựng chính quyền - TCBC
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng CCHC - Văn thư lưu trữ
 • - NV được giao: 11 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 36.36%    ( 4/11 )
 • - Đang xử lý: 63.64%    ( 7/11 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/11 )
 • Xem chi tiết
 • Ban Tôn giáo
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Ban Thi đua - Khen thưởng
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 • - NV được giao: 5 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 20%    ( 1/5 )
 • - Đang xử lý: 80%    ( 4/5 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/5 )
 • Xem chi tiết